Miljø og bærekraft

I Wittusen & Jensen er vi opptatt av miljø og bærekraft, så vel som kvalitet. Vi mener at kvalitet og miljø ofte går hånd i hånd. 

Wittusen & Jensens miljøstrategi er bygget opp over lang tid og stikkord for vår strategi er miljø, rettferdige arbeidsforhold, etisk forretningspraksis og bærekraftig forsyningskjede.

Bærekraftig utvikling i seks dimensjoner

Miljøriktig vareutvalg, miljøvennlige transportløsninger, resirkuleringsordninger, energieffektiv drift, etisk handel og miljøsertifiseringer er noe av det vi er opptatt av for å sikre en bærekraftig utvikling.

  1. Vi tilbyr et miljøriktig vareutvalg som er produsert på en bærekraftig måte og med innholdsstoffer som ikke er til skade for brukere og samfunn. Sporbarhet i leverandørkjeden er spesielt viktig med tanke på bærekraft.
  2. Vi har miljøvennlige transportløsninger som utvikler seg i takt med tiden og legger til grunn miljøvennlig drivstoff når det er hensiktsmessig og tilgjengelig. Økende bruk av elektriske og hydrogendrevne kjøretøy.
  3. Vi har retur- og resirkuleringsordninger som sikrer gjenbruk av ressurser og minimalt fotavtrykk.
  4. Vi praktiserer en miljøvennlig drift av bygninger og kontorer. Vårt lager på Berger er drevet på en meget energieffektiv måte og har sitt eget Miljøfyrtårn-sertifikat for miljøvennlig drift.
  5. Vi er medlem i Etisk handel Norge, et ressurssenter for bærekraftig forretningspraksis med følgende visjon: Sammen om handel som lønner seg for mennesker, samfunn og miljø.
  6. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015. Sertifiseringen bekrefter at vi er i stand til kontinuerlig å forbedre våre prosesser.

Miljøriktig vareutvalg

Våre kunder stiller strenge krav til kvalitet og effektivitet i leveranser, men vi ser også en stadig økende etterspørsel etter miljøriktige produkter. Vi har derfor stadig fokus på å øke vårt sortiment av bærekraftige produkter og tjenester. Vårt mål er å ha minimum 25% miljøvennlige produkter å tilby våre kunder, og vi skal ha miljøvennlige alternativer i alle våre produktkategorier.

Vi synliggjør vårt miljøengasjement for kunder og samarbeidspartnere ved å fremme miljøproduktene i både nettbutikk og varekataloger. Vi har de siste årene økt vårt sortiment av miljøvennlige produkter med 50%, og vi tilbyr en rekke ergonomiske produkter.

Miljøhensyn er alltid i fokus når vi velger leverandører. Vi utfordrer våre leverandører til å miljøtilpasse egen virksomhet og sine produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse. Les mer om vårt miljøfokus ved valg av leverandører.

Tips oss gjerne dersom du søker etter miljøvennlige produkter som du ikke finner i vårt sortiment.

Bring-biler - Wittusen & Jensen transporttjenester

Grønn distribusjon

Vi distribuerer våre varer i samarbeid med Posten og Bring. Vi har valgt Posten og Bring fordi de har høy leveringspresisjon og ligger langt fremme i sitt arbeid med bærekraftige løsninger. 

Bring har en visjon om å være markedets grønneste logistikkleverandør og har jobbet målrettet med å redusere klimaavtrykket sitt i mange år. Deres fossilfrie kjøretøypark består av alt fra små el-traller til store el-lastebiler, samt flere biogasskjøretøy. I tillegg har flere av deres terminaler solcellepaneler som produserer fornybar energi.

Bring har som mål å levere utslippsfritt i 40 nordiske byer – både gjennom å bytte ut fossile kjøretøy, og ved å utvikle nye konsepter for å levere pakker og post. Et helelektrisk distribusjonspunkt på Filipstad i Oslo sikrer for eksempel at all pakkelevering innenfor ring 2 vil skje med elektriske kjøretøy. 

I tillegg bruker Posten og Bring smarte pallestativer som gjør at man kan stable dobbelt, og dermed unngå å frakte luft.  

Å frakte pakker og gods mest mulig smart og effektivt er viktig for å få ned utslippene. Vi samarbeider tett med Bring for å sende varer så optimalt som mulig, slik at nullutslippsbiler kan benyttes. Posten og Bring er også blant Nordens største togbrukere, og flytter stadig mer gods over på skinner.

I våre leveranser er transport av varer fra leverandør til kunde den største miljøsynderen. Vi har derfor fokus på en grønnere transport til våre kunder ved at vi samler flere leveranser i hver bil og har 1-2 faste dager for levering, i stedet for daglig utkjøring. Vi tilbyr faste leveringsdager til alle våre kunder, og vi tilbyr også våre kunder et eget miljøregnskap for transport.

Bærekraft i organisasjonen - Wittusen & Jensen

Bærekraft i organisasjonen

Wittusen & Jensen gjorde i 2017 et miljøvalg ved å flytte hovedkontoret fra unødvendig store lokaler til hensiktsmessige lokaler i en campusløsning i Skullerud Park, med tilbud om gratis utlån av elbiler og sykler, parkeringsplasser for private elbiler, samt tilgang til gratis treningslokale for våre ansatte.

Hovedkontoret ligger i umiddelbar nærhet til både t-bane og bussholdeplasser, og til Østmarka.

Tiltak i lokalene på hovedkontoret

Vi inngår nå i et kontorfellesskap og deler dermed flere fellesfunksjoner med andre leietagere, noe som har mer enn halvert energiforbruket vårt siden før vi flyttet. Lokalene har nattsenking av temperatur, samt bevegelsesstyrt led-belysning.

Vi har installert «on-demand»-printere, og store deler av bedriften er digitalisert, noe som har ført oss over fra papir til elektronisk dokumenthåndtering. I tillegg fortsetter andelen av e-fakturaer å øke. Dette arbeidet har ført til et betydelig lavere papirforbruk.

Vi forsøker å begrense bruken av bil og fly til kundemøter ved å gjennomføre mange av våre møter via Skype. Slik sparer vi både miljø og reiseutgifter.

Tiltak i lokalene på lageret

Vårt logistikk- og distribusjonsbygg ligger på Berger i Skedsmo. Bygget har energiklassifisering B. Alle aerotempere i lageret er sentralstyrt. Vårt sentrallager har gjort en rekke tiltak for å bli et mer energieffektivt bygg, som fjernvarme, automatisk lysslukking i soner det ikke er mennesker i, værtetting i alle porter, kaldgarasje for opplasting og levering for varebiler. Inntaksrør er etterisolert for å unngå varmetap internt i bygget.

Avfallshåndtering

Hovedkontoret benytter en felles miljøstasjon med flere leietagere i Skullerud Park. I egne lokaler har vi beholdere til papp, plast, metall, batterier, tonerkassetter, restavfall og matavfall.

Når det gjelder avfallshåndtering på lageret har vi en egen miljøstasjon, og avtaler med Collecture/Office Depot. Vi ivaretar sortering og retur av batterier, lysstoffrør, el-avfall, tonerkassetter, matavfall, papp, papir, plast, trevirke og metall. I tillegg har vi eget fat for flytende avfall som for eksempel såpe. Avfall og avfallshåndteringen er godt ivaretatt med mange fraksjoner og det gjenbrukes både papp og plast der det er mulig.

Vi har som mål å opprettholde en kildesorteringsgrad på 90% på vårt lager.

Resirkulering

Wittusen & Jensen er både vanlig medlem og kontrollmedlem i Grønt Punkt. Å være kontrollmedlem innebærer at vi påser at våre leverandører også er tilsluttet ordningen. Grønt Punkt-medlemmer er tilknyttet en ordning for resirkulering av emballasje, som omfatter emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

I samarbeid med Franzefoss sørger vi for retur og forsvarlig håndtering av alt vårt avfall. Vi har også en effektiv ordning for innsamling, transport og gjenvinning av EE-avfall og batterier. Vi tar imot elektronikkavfall fra våre kunder og sender det videre til Franzefoss, som håndterer alle typer avfall på en bærekraftig måte.

Vi tilbyr også en egen gratis retureske for tonere som våre kunder kan sette inn på sine printerrom, som vi henter når den er full.

Plastløftet

Grønt Punkt Norge lanserte nylig Plastløftet, hvor målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter å nå EUs bærekraftsmål. Wittusen & Jensen har tatt plastløftet.

Etisk handel Wittusen & Jensen

Bærekraftig forretningspraksis med etisk handel

Ingen kan garantere anstendige arbeidsforhold, men alle kan medvirke til at dette går i riktig retning. Som medlem i Etisk handel Norge jobber Wittusen & Jensen med forbedringer, gjennom aktsomhetsvurderinger og at vi setter krav til våre leverandører.

Wittusen & Jensen har siden 2017 vært medlem av Etisk handel Norge, som er et ressurssenter og en pådriver for bærekraftig forretningspraksis, også kalt etisk handel. Vi er kvalifisert for deres basisnivå.

Medlemskapet i Etisk handel Norge forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid. Dette kan du lese mer om i vår policy for bærekraftig forretningspraksis.

Gutt med megafon - Åpenhetsloven - Wittusen & Jensen

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en menneskerettslov for næringslivet som trådte i kraft 1. juli 2022. Wittusen & Jensen stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og åpenhetsloven er godt forankret i vår ledelse og vårt styre. Vårt kvalifiseringsnivå hos Etisk handel Norge tilfredsstiller lovkravet i åpenhetsloven.

Miljø, kvalitet og etiske retningslinjer for Wittusen & Jensen

Samfunnsansvar og engasjement

Som en stor leverandør av forbruksvarer og markedsmateriell til bedriftsmarkedet har vi også et stort samfunnsansvar når det gjelder klima, miljø og bærekraft. Dette tar vi på alvor.

Wittusen & Jensen ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2007 i kategorien Grossist, og var da først ut med denne sertifiseringen i vår bransje. I 2014 ble også vårt sentrallager på Berger eget Miljøfyrtårn. Dette stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport.

Vi ser Miljøfyrtårn som et viktig samfunnsengasjement, dette arbeidet gjør oss som firma og våre ansatte miljøbevisste i de valgene vi tar.

Wittusen & Jensen er stolt av å være en godkjent lærlingbedrift, og for tiden har vi lærlinger på lageret.

Wittusen & Jensen har i mange år gitt julegaver til veldedige organisasjoner, og har ved flere anledninger oppfordret våre kunder til å gi julegaven de har fått videre til noen som trenger den mer enn dem. Vi har gitt julegaver til Røde Kors og Fattighuset, med oppfordring om å dele dem ut til de som trenger dem mest. Og vi har delt ut gaver til folk i gatemiljøet i samarbeid med Stiftelsen Petter Uteligger. I tillegg har vi gitt pengegaver til organisasjoner som Sykehusklovnene og WWF.

Wittusen & Jensen har blitt evaluert av det uavhengige byrået EcoVadis og har oppnådd sølvrangering for vårt samfunnsansvar.

Kvinne med Pride-flagg - Likestilling - Wittusen & Jensen

Likestilling og diskriminering

Wittusen & Jensen er opptatt av likestilling mellom kjønnene og innsats for å hindre enhver form for diskriminering. Det foreligger en detaljert rapport om dette, og det er utarbeidet en komprimert versjon av rapporten som er tilgjengelig på vår hjemmeside.

Wittusen & Jensen klimakompenserer

Vi klimakompenserer

Wittusen & Jensen klimakompenserer, og har mottatt CEMAsys’ Klimasertifikat™ som et bevis på kjøp av klimakvoter for frivillig kompensasjon for egne klimagassutslipp.

Det innebærer at vi kompenserer for de utslippene vi genererer, gjennom å investere i prosjekter som reduserer mengden CO2 i et utviklingsland, tilsvarende våre egne utslipp. Les mer om klimakvoter og hvilket Gold Standard-prosjekt vi støtter. 

FNs bærekraftsmål - Wittusen & Jensen

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål og 169 delmål. Wittusen & Jensen har valgt å fokusere på utvalgte mål. Les hvilke her.

FNs bærekraftsmål - Wittusen & Jensen
FELLES MÅL: FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål og 169 delmål.